Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko p.o. inspektora w Oddziale ds. Analiz i Organizacji Pracy Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-112-127/2018"
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko p.o. inspektora w Oddziale ds. Analiz i Organizacji Pracy Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-112-127/2018"
lista aktualności
Dodano: 2018-12-05 15:14:25
Zmodyfikowano: 2019-01-29 08:21:58
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 943
K-112-127/18
                                              OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2018. 23) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U.2014. 400)             w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury                      ( j.t.Dz.U.2017.246),
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs na
– stanowisko p.o. inspektora
w Oddziale ds. Analiz i Organizacji Pracy
 w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
(umowa na czas określony - na zastępstwo)

I. Liczba wolnych stanowisk pracy:  1 – w pełnym wymiarze etatu – umowa na czas określony, na zastępstwo.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
1. gromadzenie, weryfikacja i analizowanie informacji statystycznych przekazywanych przez wydziały orzecznicze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i jednostki podległe,
2. opracowywanie danych statystycznych na potrzeby sędziów wizytatorów w związku
z realizowanymi przez nich zadaniami nadzorczymi,
3. przygotowywanie analiz i zestawień tabelarycznych obrazujących stan obciążenia kadry orzeczniczej oraz innych grup zawodowych w sądach obszaru apelacji wrocławskiej,
4. nadzorowanie statystyki z działalności notarialnej prowadzonej na terenie apelacji wrocławskiej,
5. stała współpraca z sądami okręgowymi apelacji wrocławskiej w zakresie wymiany danych statystycznych,
6. rejestrowanie wpływających spraw zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu w systemie bezdziennikowym oraz w obowiązującym systemie informatycznym,
7. przygotowywanie i przekazywanie zakończonych spraw do Archiwum zakładowego Sądu.
III. Wymagania związane ze stanowiskami pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
IIIa. Wymaganie niezbędne
1) wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
2) znajomość następujących aktów prawnych:
 ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.),
 rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.),
3) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office,
 ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Excel, a także wyszukiwarki i poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.
IIIb. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe  - praca w sądzie;
2) umiejętność sprawnego analizowania danych i wyciągania wniosków;
3) mile widziana znajomość podstawowych zagadnień statystycznych;
4) pracowitość, dociekliwość, zaangażowanie;
5) dokładność, odpowiedzialność;
6) kreatywność;
7) komunikatywność, umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji interpersonalnych;
8) odporność na stres;
9) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
IVa. Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1) podanie o przyjęcie na wolne stanowisko p.o. inspektora w Oddziale ds. Analiz i Organizacji Pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu);
2) kwestionariusz osobowy lub CV;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) oświadczenia kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika (treść klauzuli umieszczono w punkcie VI ogłoszenia);
5) w przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w dalszej rekrutacji (lista rezerwowa), należy przedłożyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych:
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dalsza rekrutacja
IVb. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 18 grudnia 2018 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu,
tj. w godzinach 7.30 –15.30;
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.                               
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs K-112-127/18 na stanowisko: p.o. Inspektora w Oddziale ds. Analiz
i Organizacji Pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu” na adres:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
      
V. Konkurs składa się z następujących etapów :
etap pierwszy :   selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów, składający się z dwóch części:
a) część merytoryczna - test jednokrotnego wyboru;
b) część praktyczna - polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych;
- po uzyskaniu minimum 51% poprawnych odpowiedzi z części merytorycznej kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego;
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
VI. Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów
(071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.
5) klauzula informacyjna:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4,  53-330 Wrocław
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail .
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej
 – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wrocław, dnia  4 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
05.12.2018 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.