Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko p.o. inspektora w Oddziale Admnistracyjnym Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-112-126/2018"
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko p.o. inspektora w Oddziale Admnistracyjnym Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-112-126/2018"
lista aktualności
Dodano: 2018-12-05 15:04:55
Zmodyfikowano: 2019-01-29 08:16:16
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2207
K-112-126/2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2018. 23) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U.2014.400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t.Dz.U.2018.577 z późn.zm.),
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs na
– stanowisko p.o. inspektora
w Oddziale Administracyjnym
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (na czas określony, na zastępstwo)
 
I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony, na zastępstwo.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:   
1. Rejestrowanie i prowadzenie akt spraw podlegających właściwości Oddziału Administracyjnego.
2. Rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Prezesa Sądu w dzienniku korespondencyjnym i wydawanie jej komórkom organizacyjnym Sądu.
3. Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w szczególności skanowanie
i wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego.
4. Wydawanie korespondencji komórkom merytorycznym.
5. Prowadzenie akt spraw notariuszy i wykazu notariuszy.
6. Tworzenie i aktualizacja listy obrońców z urzędu w sprawach karnych z apelacji wrocławskiej.
7. Przygotowywanie projektów pism i odpowiedzi.
8. Zakładanie nowych teczek spraw oraz przygotowywanie zakończonych teczek spraw
i odpowiednich spisów do przekazania do Archiwum zakładowego.
9. Rejestrowanie spraw w Wykazie „Oz”.
10. Zastępowanie pracownika Sekretariatu Prezesa.
III. Wymagania związane ze stanowiskami pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
IIIa. Wymaganie niezbędne :
1) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
2) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office z naciskiem na znajomość aplikacji Word, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
3) znajomość następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 23);
- Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2316);
IIIb. Wymagania dodatkowe:
1) prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
2) rzetelność i komunikatywność;
3) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) systematyczność;
6) pracowitość, zaangażowanie;
7) dobra organizacja pracy;
8) odporność na stres.
IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
IVa. Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1) podanie o przyjęcie na wolne stanowisko p.o. inspektora w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu);
2) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie lub CV;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) oświadczenia kandydata dotyczące:
- posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
- nieposzlakowanej opinii;
- niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
- nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
- posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika (treść klauzuli umieszczono w pkt VI ogłoszenia);
5) w przypadku zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w dalszej rekrutacji (lista rezerwowa), należy przedłożyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych:
Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dalsza rekrutacja
IVb. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 18 grudnia 2018 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
-  bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu,  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
-  drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko p.o. inspektora w Oddziale Administracyjnym w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu K-112-126 /2018„ na adres: 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław

V. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:     selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów, składający się z dwóch części:
a) część merytoryczna - test jednokrotnego wyboru;
b) część praktyczna - polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych.
- po uzyskaniu minimum 51% poprawnych odpowiedzi z części merytorycznej kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego;
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
VI. Informacje dodatkowe:
1) lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
5) klauzula informacyjna:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4,  53-330 Wrocław
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018 r.:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail .
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody
na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Wrocław, dnia  4 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
05.12.2018 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.