Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Odziałe Kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Odziałe Kontroli w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
lista aktualności
Dodano: 2018-02-06 14:28:04
Zmodyfikowano: 2018-04-05 12:45:39
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 1636
K- 112-6/2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 23 z późn.zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400) w zw. z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 246 z późn. zm.),
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
inspektora w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
• sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń    do ustaleń zawartych w protokołach kontroli.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
Wymaganie niezbędne:
1) wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia - administracyjne lub ekonomiczne; preferowane - wykształcenie wyższe magisterskie - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne 
2) co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli wewnętrznej jednostek budżetowych lub samorządowych lub 5 - letni staż pracy w księgowości jednostek budżetowych lub samoządowych;
3) obywatelstwo polskie;
4) znajomość następujących aktów prawnych:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.  Dz. U. z 2018r., poz. 23 z późn. zm.);
• rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077);
• ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2017r.,  poz. 2342 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.);
5) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieposzlakowana opinia;
8) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
9) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
10)  nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
11)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
• prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
• rzetelność i komunikatywność;
• odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
• kreatywność i asertywność;
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres. 
Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem;
2) list motywacyjny;
3) życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
6) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów:
do dnia 20 lutego 2018 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energe-tyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;
b) drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę  ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego/.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora  w Oddziale Kontroli”  na adres: 
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
              
Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:  selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na wypełnieniu testu jednokrot-nego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej;
etap trzeci:  rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
3) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
Wrocław, dnia 5 lutego 2018 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
06.02.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.