Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania projektem (Zastępca kierownika projektu).
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania projektem (Zastępca kierownika projektu).
lista aktualności
Dodano: 2017-09-15 08:24:56
Zmodyfikowano: 2017-10-24 12:32:34
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2583
Fundusze europejskie
K.112- 71 /2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia na czas określony
– stanowisko główny specjalista ds. zarządzania projektem
(ZASTĘPCA KIEROWNIKA PROJEKTU)
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 2 - w pełnym wymiarze etatu
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Zarządzanie na poziomie operacyjnym zadaniami w ramach Projektu poprzez zastępowanie Kierownika Projektu  m.in. w zakresie:
o definiowanie, zlecanie i rozliczanie zadań Wykonawcy;
o tworzenie i monitorowanie harmonogramów prac;
o zarządzanie zagadnieniami i zmianami;
o zarządzanie ryzykiem;
o współpraca z interesariuszami projektów;
o współpraca z wykonawcami zewnętrznymi;
o zarządzanie obszarem analitycznym, architektonicznym, wdrożeniem, utrzymaniem i warstwą aplikacji.
2. współpraca z komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek resortu w zakresie realizacji powierzonych czynności,
3. współpraca z komórkami wewnętrznymi i zewnętrznymi wykonawcami w zakresie przygotowania dokumentacji do powierzonych czynności, 
4. analiza i sygnalizowanie zagadnień, odchyleń i nieprawidłowości, proponowanie rozwiązań,
5. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań, ustalanie i rozliczanie mierników stanu realizacji,
6. współpraca przy opracowywaniu SIWZ i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych dla realizacji projektu,
7. współpraca z Kierownikami Projektów i Zespołów oraz osobami pełniącymi role Nadzoru i Wsparcia projektu.
III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. wykształcenie: ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2. doświadczenie zawodowe/staż pracy:
a) posiada doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku kierownika projektu lub jego zastępcy w co najmniej jednym projekcie informatycznym, przez cały okres realizacji.
b) posiada doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego w wymiarze sprawiedliwości.
c) posiada kwalifikacje potwierdzone ważnym certyfikatem: PRINCE2 Foundation lub IPMA min. Level „D” lub wyższym.
3. umiejętność argumentowania, komunikatywność,
4. umiejętność rozwiązywania problemów oraz działania w sytuacjach stresowych,
5. umiejętność pracy w zespole, także interdyscyplinarnym, współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami,
6. umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie wniosków;
7. kreatywność i samodzielność w pracy własnej,
8. asertywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
9. wiedza i doświadczenie z zakresu organizowania oraz administracji szkoleń
10. znajomość następujących aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.);
b) rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.);
c) ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
11. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych,
12. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
13. nieposzlakowana opinia,
14. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
15. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
16. nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne,
17. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
IV. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych przez fundusze unijne,
2. prawo jazdy kat. b
V. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
5) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 27 września 2017 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. 
                                        
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania projektem w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – w ramach umowy na czas określony”
na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
              
VI. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:   selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi:   rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1. Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane w cz. 15/07 Budżetu Państwa przeznaczonej na wydatki w ramach zadań Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”
2. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 7000 zł.
3. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem przekazania środków przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
4. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
5. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
6. Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
7. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
8. Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
Wrocław, dnia 14 września 2017 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Międła

Data wytworzenia informacji
14.09.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.