Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta - staż urzędniczy
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko protokolanta - staż urzędniczy
lista aktualności
Dodano: 2011-09-30 15:16:08
Zmodyfikowano: 2012-02-27 08:14:29
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 50606
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. nr 21, poz. 129) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 639 ze zm.)
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs
na stanowisko protokolanta - staż urzędniczy
Ilość wolnych stanowisk pracy : 1 – w pełnym wymiarze etatu
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.  protokołowanie,
2. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych,
3.  wykonywanie prac administracyjno – biurowych,
4.  redagowanie pism,
5.  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs
Wymagania niezbędne:
1. ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2.  posiadanie obywatelstwa polskiego
3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
5.  posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
7.  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
1. odporność na stres, wysoka kultura osobista, dobra pamięć, podzielność uwagi oraz takie cechy osobowości jak: dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, lojalność i umiejętność zachowania dyskrecji,
2. wiedza w zakresie struktury i organizacji sądów powszechnych, znajomość redagowania pism urzędowych i umiejętności organizatorskie.

Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
3. CV
4. odpis (kserokopia) dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
               5. oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
dodatkowo kandydat może złożyć:
 kserokopie posiadanych zaświadczeń o odbytych kursach, świadectwa pracy itp.,
 opinie o kandydacie, względnie rekomendacje
 
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 10 października 2011 r.
2. Miejsce złożenia dokumentów:
 Bezpośrednio w Sekretariacie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 24 w godzinach urzędowania sądu  tj. w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
 Drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
                                                                          
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko protokolanta – staż urzędniczy” na adres:
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław              
Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:  selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu
etap drugi:  część praktyczna polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office oraz urządzeń biurowych
etap trzeci:  rozmowa kwalifikacyjna w trakcie której komisja w szczególności ocenia umie-jętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wyko-nywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy) , oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, parter
2) Oferty nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone
3) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 51.
Wrocław, dnia 30 września 2011r.

Podmiot udostępniający informację
Sad Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Barbara Krameris

Data wytworzenia informacji
30.09.2011

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.