Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkusie na stanowisko głównego specjalisty ds. kierowania projektami informatycznymi – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkusie na stanowisko głównego specjalisty ds. kierowania projektami informatycznymi – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów
lista aktualności
Dodano: 2018-01-17 14:10:56
Zmodyfikowano: 2018-03-20 08:08:36
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 1556
K-112- 1/18
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Na podstawie § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.)
 
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika
– stanowisko Główny specjalista ds. kierowania projektami informatycznymi – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Kierowanie Sekcją Realizacji Projektów (SRP) Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
2. Wsparcie i nadzór nad kierownikami projektów w sekcji SRP.
3. Zarządzanie na poziomie operacyjnym zadaniami w ramach projektów poprzez zastępowanie kierownika projektu  m.in. w zakresie:
a) definiowanie, zlecanie i rozliczanie zadań Wykonawcy;
b) tworzenie i monitorowanie harmonogramów prac;
c) zarządzanie zagadnieniami i zmianami;
d) zarządzanie ryzykiem;
e) współpraca z interesariuszami projektów;
f) współpraca z wykonawcami zewnętrznymi;
g) zarządzanie obszarem analitycznym, architektonicznym, wdrożeniem, utrzymaniem i warstwą aplikacji.
4. Współpraca z komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostek resortu w zakresie realizacji powierzonych czynności.
5. Współpraca z komórkami wewnętrznymi i zewnętrznymi wykonawcami w zakresie przygotowania dokumentacji do powierzonych czynności.
6. Analiza i sygnalizowanie zagadnień, odchyleń i nieprawidłowości, proponowanie rozwiązań.
7. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań, ustalanie i rozliczanie mierników stanu realizacji.
8. Współpraca przy opracowywaniu SIWZ i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych dla realizacji projektu.
9. Współpraca z Kierownikami Projektów i Zespołów oraz osobami pełniącymi role Nadzoru i Wsparcia projektu.
 
III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk ścisłych lub z zarządzania.
2. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym i w kierowaniu minimum 5 osobowym zespołem.
3. Minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami/wdrożeniami informatycznymi.
4. Doskonała znajomość narzędzi MS Project, MS Excel oraz narzędzi wspomagających zarządzanie zagadnieniami (np. JIRA, HPMS, Redmine, itp.)
5. Znajomość notacji UML, BPMN, Archimate.
6. Umiejętność prowadzenia analizy wymagań.
7. Umiejętność szacowania ryzyka.
8. Znajomość metodyki PRINCE2 potwierdzona przynajmniej certyfikatem ukończenia kursu lub posiada certyfikat IPMA poziom D.
9. Znajomość metodyk SCRUM, wybranej typu „waterfall”, ITIL.
10. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznej;
11. Znajomość następujących aktów prawnych:
a/ ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.23)
b/ rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
c/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.);
d/ Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z 12 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MS nr 5, poz.22 ze zm.)
12. Obywatelstwo polskie,
13. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
14. Nieposzlakowana opinia,
15. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
16. Nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
17. Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne,
18. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
IV. Wymagania dodatkowe:
   1. Znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych przez fundusze unijne;
   2. Prawo jazdy kat. B;
 
 V. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
5) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
 
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 2 lutego 2018r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) na adres email:
W przypadku wysłania  dokumentów na adres e-mail należy dostarczyć je w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, najpóźniej w dniu przystąpienia do drugiego etapu konkursu.
    b) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 24 w godzinach urzędowania sądu  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
   c) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
                                          
                         
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Główny specjalista ds. kierowania projektami informatycznymi – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu ” na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
              53-330 Wrocław
              

VI. Konkurs składa się z następujących etapów:
Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
Etap drugi:   rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
 
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz wyniki konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
 
Wrocław, dnia 16 stycznia 2018 r.
 
 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Międła

Data wytworzenia informacji
16.01.2018 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.