Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego specjalistay ds. administracyjnych – Kierownik Oddziału Finansowego ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego specjalistay ds. administracyjnych – Kierownik Oddziału Finansowego ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
lista aktualności
Dodano: 2017-12-13 09:42:22
Zmodyfikowano: 2018-02-07 13:42:19
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2645
K-112- 163 /2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.)
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika
stanowisko główny specjalista ds. administracyjnych – Kierownik Oddziału Finansowego ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Koordynowanie pracy wewnętrznej jednostki organizacyjnej oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi sądu, koordynatorami obszarów ZSRK oraz Kierownictwem ZSRK
2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad:
- realizacją zadań przez poszczególnych pracowników,
- obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym jednostki organizacyjnej,
- przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy,
- przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
3. Zapewnienie równomiernego podziału zadań pomiędzy pracowników jednostki organizacyjnej.
4. Doskonalenie wewnętrznej organizacji kierowanej komórki organizacyjnej oraz metody
i formy pracy podległych pracowników.
5. W razie nieobecności w pracy wyznaczanie zastępcy oraz określanie zakresu jego zadań.
6. W zakresie spraw osobowych podległych pracowników:
- ocenianie kandydatów na pracowników w podległej komórce organizacyjnej w zakresie ich przydatności i kwalifikacji zawodowych,
- sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych dla podległych pracowników,
- występowanie z wnioskami o zwolnienie pracowników nieprzydatnych lub nie wywiązujących się z nałożonych obowiązków
7. Tworzenie właściwych stosunków współpracy w kierowanej komórce organizacyjnej.
8. Motywowanie podległych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
9. Zapewnienie środków niezbędnych do wykonania zadań nałożonych na jednostkę organizacyjną.
10. Dysponowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi komórce  organizacyjnej do użytkowania.
11. Realizowanie innych obowiązków określonych przepisami prawa pracy, w szczególności kodeksem pracy i regulaminem pracy sądu.
12. Przekazywanie spraw przekraczających zakres zadań jednostki organizacyjnej swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a nadto realizowanie wszystkich polecenia bezpośredniego przełożonego, także te, które przekraczają określony wyżej zakres obowiązków.
13. Właściwe i terminowe wykonanie zadań ustalonych dla jednostki organizacyjnej
w regulaminie organizacyjnym, szczegółowym zakresie zadań i obowiązków oraz wynikających z poleceń bezpośredniego przełożonego,
14. Kierownik odpowiada za właściwą i zgodną z obowiązującymi przepisami gospodarkę składnikami majątkowymi powierzonymi do użytkowania.
III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. ukończone studia II stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
2. 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
3. znajomość następujących aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.);
b) rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.);
d) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z 12 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MS nr 5, poz.22 ze zm.)
4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
6. nieposzlakowana opinia,
7. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9. nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne,
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
11. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych,
12. zdolności analityczne;
13. kreatywność;
14. komunikatywność;
15. odporność na stres;
16. poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
17. umiejętność pracy w zespole.
IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) ewentualne kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
5) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane                         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f)     posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów:
do dnia 29 grudnia 2017 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
                                           
                         
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. administracyjnych – Kierownika Oddziału Finansowego ds. utrzymania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu”

na adres:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
             53-330 Wrocław
              

V. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:   selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi:   składający się z dwóch części:
a) część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej,
b) część praktyczna polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych.
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
Wrocław, dnia 12 grudnia 2017 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Międła

Data wytworzenia informacji
12.12.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.