Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
lista aktualności
Dodano: 2017-12-06 10:53:11
Zmodyfikowano: 2018-01-25 16:34:18
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2151
K-112- 158/2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 246 ze zm.)
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na czas określony w celu zastępstwa urzędnika
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
– stanowisko inspektor
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Rejestrowanie i prowadzenie akt spraw podlegających właściwości Oddziału Administracyjnego.
2. Rejestrowanie wpływającej korespondencji kierowanej do Prezesa Sądu w dzienniku i wydawanie jej komórkom organizacyjnym.
3. Obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów w szczególności skanowanie i wprowadzanie korespondencji do systemu.
4. Prowadzenie akt spraw i wykazu notariuszy.
5. Przygotowywanie projektów pism i odpowiedzi.
6. Zakładanie nowych oraz przygotowywanie zakończonych teczek spraw i odpowiednich spisów do przekazania do Archiwum zakładowego.
7. Rejestrowanie spraw w Wykazie „Oz”.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
2. znajomość następujących aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.);
b) rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.);
3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
5. nieposzlakowana opinia,
6. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie dyscyplinarne,
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
10. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych,
11. zdolności analityczne;
12. kreatywność;
13. komunikatywność;
14. odporność na stres;
15. poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
16. umiejętność pracy w zespole.
IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) ewentualne kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
5) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane                         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f)     posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.
2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 22 grudnia 2017 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
                                           
                         
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko inspektora w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego urzędnika”
na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
               53-330 Wrocław
              
 

V. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:   selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

etap drugi:   składający się z dwóch części:
a) część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej,
b) część praktyczna polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych.
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów 71 798 77 31 i 71 798 77 49.
 
Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r.
 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjnjy we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Międła

Data wytworzenia informacji
06.12.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.