Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Oddziale Finansowym ds. utrzymania ZSRK w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Oddziale Finansowym ds. utrzymania ZSRK w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
lista aktualności
Dodano: 2018-01-25 16:35:07
Zmodyfikowano: 2018-02-19 11:07:20
Opublikował: Damian Madziała
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 996
K-112-3/18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. 2018. 23) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U.2014. 400) w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  ( j.t.Dz.U.2017.246),
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs
– stanowisko inspektor
w Oddziale Finansowym ds. utrzymania ZSRK
  w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
(umowa na zastępstwo)

1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu - umowa na zastępstwo.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
• obsługa systemów, urządzeń i rozwiązań informatycznych związanych z ZSRK w zakresie modułu PSCD (rozrachunki z uczestnikami postępowań sądowych),
• monitorowanie zgłoszonych uwag i nieprawidłowości systemu ZSRK w powyższym zakresie, w tym:
o obsługa systemu help desk, kompleksowa analiza oraz bieżące rozwiązywanie  i zarządzanie zgłaszanymi w systemie wnioskami, przekazywanie i obsługa wniosków w ramach II i III linii wsparcia, potwierdzanie oraz weryfikacja z użytkownikiem stanu realizacji zleceń.
• udzielanie bieżącego wsparcia indywidualnego oraz zdalnego, użytkownikom końcowych i kluczowym w obszarze rozrachunków z uczestnikami postępowania sądowego, udział we wdrożeniu i wsparciu systemu ZSRK w tym zakresie,
• przeprowadzanie testów funkcjonalności systemu,
• udział w charakterze administratora w pracach II linii wsparcia ZSRK,
• dbałość o sprawne działanie systemu, zgłaszanie uwag, co do nieprawidłowości jego działania i aktywne podejmowanie działań związanych z jego rozwojem i funkcjonalnością,
• aktualizacja danych w systemie ZSRK,
• realizacja zadań związanych z rozwojem systemu w ramach przekazanych uprawnień,
• współtworzenie nowych funkcjonalności systemu,
• współpraca w zakresie tworzenia dokumentacji obsługi oraz konfiguracji systemu,
• tworzenie i ocena merytoryczna wniosków zmian systemu ZSRK. 
3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
3a. Wymagania niezbędne
1. wykształcenie wyższe I stopnia;
2. wykazanie się min. sześciomiesięcznym stażem pracy na systemie SAP (w obszarze finansów);
3. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, aplikacji Excel w stopniu średnim, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych,
4. znajomość zasad rachunkowości; 
5. umiejętności rozwiązywania problemów,
6. znajomość następujących aktów prawnych:
• Ustawa z dnia 29 września 1994 roku, o rachunkowości ( Dz.U. z 2017 r. poz.2342);
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017 poz. 1911)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2014  poz. 1053)
3b. Wymagania dodatkowe:
1) Dyspozycyjność;
2) Zdolności analityczne;
3) Odporność na stres;
4) Rzetelność i komunikatywność;
5) Odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
6) Kreatywność i asertywność;
7) Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
8) Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
9) Umiejętność pracy w zespole;
10) Mile widziane doświadczenie w obszarze finansów, sądownictwa.

4. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
4a. Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1)  podanie o przyjęcie na wolne stanowisko inspektora  w Oddziale Finansowym ds. utrzymania ZSRK w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu,  adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu);
2) kwestionariusz osobowy lub CV - ze zdjęciem;
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane  stanowiska;
5) oświadczenia kandydata dotyczące: 
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów     przeprowadzanego konkursu;
6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji
i uprawnień zawodowych. 
4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów: 
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 9 lutego 2018 r.

2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu  tj. w godzinach 7.30 –15.30;
b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.                               
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko: Inspektora  w Oddziale Finansowym ds. utrzymania ZSRK
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
” na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
              

5. Konkurs składa się z następujących etapów:
etap pierwszy:    selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;

etap drugi:
praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów, składający się z dwóch części:
a) część merytoryczna - test jednokrotnego wyboru; po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego;
b) część praktyczna - polegająca na sprawdzeniu umiejętności pracy z komputerem – obsługa pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej i innych urządzeń biurowych.
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl  w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.
Wrocław, dnia 25 stycznia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjnjy we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
25.01.2018 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.