Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego
lista aktualności
Dodano: 2018-03-30 13:04:52
Zmodyfikowano: 2018-05-28 21:30:56
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 5621
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
K.-112- 27 /18
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 23 z późn. zmianami) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228)

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego

1. Liczba wolnych stanowisk: 2 - w pełnym wymiarze etatu.
2. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
1) Termin przeprowadzenia konkursu: 11 maja 2018r., godz. 9.00 - etap II , a następnie etap III
Uwaga:
Do III etapu konkursu dopuszczeni będą kandydaci, którzy uzyskali w II etapie co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.
2) Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4
     53-330 Wrocław sala 28, piętro II

3. Wymagania związane ze stanowiskiem asystenta sędziego:

Wymagania niezbędne
:
Stosownie do zapisu art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 23 z późn. zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

4. Określenie wymaganych dokumentów:

a) Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do konkursu, do którego kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędow0 poświadczony odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
b) Dodatkowe dokumenty: do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego:

Zakres wykonywanych zadań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U. z 2012r. poz. 1270).
6. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

1) Termin złożenia zgłoszenia: do dnia  25 kwietnia. 2018r.
2) Miejsce złożenia zgłoszenia:
Kandydat składa wymagane dokumenty:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23 w godzinach urzędowania sądu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30
- 15.30
b) drogą pocztową za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem ozna-czenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko asystenta sędziego nr K-112- 27/18”
na adres:
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
7. Przebieg konkursu:

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzany jest zgodnie z przepisami rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228).

8. Informacje dodatkowe:

1) Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu oraz informacja o wynikach konkursu opublikowane będą na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław i w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Zgłoszenia nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone.
3) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów: 71 798 77 31 i 71 798 77 51.
Wrocław, dnia 30 marca 2018 r.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Konrad Wytrykowski

Data wytworzenia informacji
30.03.2017 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.