Tłumacze przysięgli

Dodano: 2010-12-09 13:25:38
Zmodyfikowano: 2017-12-08 11:00:27
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 13416
Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
 1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 2) zna język polski;
 3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".
Akty prawne regulujące kwestie związane z tłumaczami przysięgłymi:
- Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1505),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 129),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 128).
Powyższe akty prawne oraz ważne informacje dla osób chcących nabyć prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz stosowne formularze,  znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
08.12.2010 r.