Sposoby wszczynania postępowań

Dodano: 2015-12-21 10:19:44
Zmodyfikowano: 2015-12-21 10:31:10
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 6730
Postępowanie sądowe nie jest jednorodne, obejmuje szereg różnych jego rodzajów. Poniżej znajdują się jedynie ogólne informacje.
Postępowanie sądowe wszczynane jest:
1. co do zasady w drodze pisemnej, za pomocą pisma procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych, przygotowywanego przez stronę postępowania (powoda, wnioskodawcę itp.);
2. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe w sprawach cywilnych wnosi się pisemnie, ale na urzędowych formularzach, które dostępne są na stronie internetowej www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/dokumenty_formularze;
3. w niektórych przypadkach postępowanie sądowe może zostać wszczęte ustnie (zob. art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zm.) dalej: Kodeks postępowania cywilnego, który stanowi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych);
4. elektroniczne postępowanie upominawcze (rodzaj postępowania cywilnego) wszczyna się wyłącznie drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej https://www.e-sad.gov.pl/. Informacje o tym rodzaju postepowania znajdują się na stronie internetowej: www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/esad_epu;
5. w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek można złożyć na piśmie albo drogą elektroniczną - wypełniając formularze na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/;
6. wszczęcie postępowania karnego następuje jedynie na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu;
7. za pomocą pisemnego wniosku o ukaranie, przygotowywanego w sprawie o wykroczenie przez organy ścigania, np. przez Policję.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocąłwiu

Osoba, która wytworzyła informację
Sylwia Kotecka

Data wytworzenia informacji
21.12.2015