Petycje

Dodano: 2015-12-23 11:46:24
Zmodyfikowano: 2017-12-08 11:50:21
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 6770
Podmioty uprawnione do złożenia petycji
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), petycję może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Sposoby wnoszenia petycji
Petycję można wnieść drogą pocztową, osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej Sądu lub poprzez platformę ePUAP.
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Rozstrzygnięcie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
Informacja o złożonych petycjach
Na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu publikuje się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
W petycji można również zamieścić zgodę, aby  na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.
Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2015 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2015 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2016 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195) -
w 2016 roku  do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie wpłynęły petycje.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu w 2017 r.
​    
 
 Lp.
 Data złożenia
 Podmiot wnoszący petycję
 Przedmiot petycji
 Stan aktualny
 1.
 18.09.17r.
 Adw. Maciej Wojnar
Adwokaci, Radcowie Prawni
Wojnar & Partnerzy
Pl. Wolności 11
50-071 Wrocław
 Petycja
o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom orzekającym w sądach okręgu apelacji wrocławskiej
 27.11.2017 r. -
materiały informacyjne przekazano sędziom orzekającym
w sądach okręgu apelacji wrocławskiej
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
23.12.2015 r.