Opłaty sądowe

Dodano: 2010-12-09 13:25:31
Zmodyfikowano: 2017-12-08 11:41:32
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 20083
Link do filmu dla głuchoniemych
Informacje ogólne
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 623)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.
Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych
w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.
 
Opłaty należy uiszczać:
- znakami opłaty sądowej w kasie, sądu podając sygnaturę akt,
- lub przelewem na konto.
Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Numery odpowiednich kont Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe.

Opłaty kancelaryjne
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
    1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
    2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
    3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności:
    4. zaświadczenia
- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokument.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
08.12.2010 r.