Oddział Informatyczny

Dodano: 2012-01-02 12:27:34
Zmodyfikowano: 2020-09-10 08:27:39
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 48662
Oddział Informatyczny
pełniący funkcję
Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa (CKIS)
Kierownik Oddziału – Krzysztof Kamiński
Sekcja Utrzymania Usług i Aplikacji (SUA)
Kierownik sekcji - Piotr Szyndlarewicz
Zastępca Kierownika Sekcji – Agata Galicka
Sekcja Realizacji Projektów  (SRP)
Kierownik sekcji – Barbara Owczarek
Sekcja Utrzymania Infrastruktury (SUI)
Kierownik sekcji – Rafał Sulkowski
Sekcja Wsparcia Użytkowników (SWU)
Kierownik sekcji – Krzysztof Wiśniewski
Sekcja Organizacji Pracy i Zakupów (SOP)
Kierownik sekcji – Iwona Janusz
Adres biura
ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro), 50-304 Wrocław
tel. 71 748 96 66
e-mail:
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Oddział Informatyczny
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Pomoc techniczna świadczona jest przez:
Centrum Pomocy Systemów Informatycznych  
 tel. +48 71 748 96 00
Do zakresu działania Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu należy:
1) utrzymanie sieci lokalnej, miejskiej oraz WAN (MS-VPN) w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu oraz koordynacja działań służb informatycznych sądów obszaru apelacji wrocławskiej w zakresie utrzymania sieci lokalnych, miejskich oraz WAN (MS-VPN);
2) zakup sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
3) inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
4) opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i sądach obszaru apelacji wrocławskiej;
5) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego dla służb informatycznych w sądach obszaru apelacji wrocławskiej;
6) opracowywanie planu zakupów IT na potrzeby Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
7) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
8) szkolenie pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i sądów obszaru apelacji wrocławskiej dotyczące obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania;
9) określanie standardów w zakresie sposobu przetwarzania, doboru sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, urządzeń peryferyjnych i innych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i sądach obszaru apelacji wrocławskiej;
10) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych w systemach informatycznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
11) sprawowanie technicznego nadzoru nad bezpieczeństwem i prawidłowością przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu, sieci resortowej i innych systemów operacyjnych;
12) tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych zgodnie z przyjętą polityką kopii bezpieczeństwa;
13) nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji;
14) opracowywanie wniosków wszczynających postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie realizacji zadań;
15) promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających pracę;
16) prowadzenie nadzoru nad poprawnością zarządzania systemami informatycznymi w sądach obszaru apelacji wrocławskiej;
17) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora i Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
18) realizacja czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne, o których mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. Urz. MS z 2016 r. poz. 81).
Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa bierze udział w realizacji następujących projektów Ministerstwa Sprawiedliwości:
1) E-protokół
2) Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
3) Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (PO)
4) Portal Informacyjny  (PI)
5) Centralny System Sądowy (CaSuS)
6) Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych (CAPE)
7) Portal Transkrypcyjny (PT)
8) Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)
9) System Informatyczny PESEL.SAD
10) System Informatyczny NOE.SAD
11) Elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny (EBTE)
12) Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych (ADEX)
13) Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi (RFID)
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
02.01.2012 r.