Oddział Finansowy

Dodano: 2009-06-12 09:15:06
Zmodyfikowano: 2015-12-31 08:31:11
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 21088
Link do filmu dla głuchoniemych
Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału Główny Księgowy - Urszula Czyżewska
Zastępca Kierownika Oddziału - Renata Przelaskowska
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław

Zakres działania Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu obejmuje:
1.Prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a)Zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Sądu Apelacyjnego,
- prawidłowe wykonywanie zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości  umożliwiającym:
- terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za powierzone im mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2.Prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Apelacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a)wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Sądu Apelacyjnego,
b)zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Sądu Apelacyjnego,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3.Opracowywanie  sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu i ich analiz dotyczących Sądu Apelacyjnego.
4.Przygotowywanie projektu budżetu  oraz budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego na rok następny.
5.Przygotowywanie wstępnych planów finansowych Sądu Apelacyjnego.
6.Opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych Sądu Apelacyjnego oraz jego realizacja.
7.Sporządzanie sprawozdawczości tematycznej, w tym z realizacji budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
8,Merytoryczna weryfikacja zbiorczych sprawozdań finansowych z obszaru apelacji wrocławskiej (bilansu, rachunku zysków i strat, zmian funduszu jednostki) oraz sporządzanie sprawozdań kadrowych od strony finansowej.
9. Realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.
Oddziałowi Finansowemu podlega:
Kasa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śl. 124
53-333 Wrocław
pok. 21, parter
tel. 71 798 79 13
czynna:
od poniedziałku do piątku
od  8.30  do 15.00
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.