Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi

Dodano: 2015-07-08 08:58:43
Zmodyfikowano: 2015-07-21 14:12:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 16489
ilustracja                                       ilustracja
Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych
– system zarządzania aktami sądowymi
ilustracja
Okres realizacji: 1 kwietnia 2013 – 30 kwietnia 2016 r.
Budżet projektu: 3 340 000 EURO
Decyzja w sprawie dofinansowania: 30 września 2013 r.
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
REZULTATY PROJEKTU:
• opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi;
• wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID.
UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt polega na stworzeniu nowoczesnego i jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi, priorytetowo obejmującego akta rejestrowe gromadzone w sądach powszechnych. Rezultaty analizy funkcjonowania takiego systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wyraźnie pokazują korzyści z prowadzenia proponowanych działań. Unowocześni on i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie zarówno dla sprawności pracy orzeczniczej, sprawności wykonywania przez sekretariat sądowy zarządzeń czy orzeczeń sądu wydawanych w sprawach, jak również dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych, w tym stron czy uczestników postępowania. Co więcej, działania te są cennym uzupełnieniem dla innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programu: działań związanych z poprawą zdolności administracyjnych sądów, wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania sądami i poprawą kompetencji kadry zarządzającej.
OGÓLNY OPIS DZIAŁAŃ / ZADAŃ W PROJEKCIE:
• utworzenie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w 38 wydziałach rejestrowych, usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju;
• wyposażenie sądów w dedykowany system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału (urządzenia współpracujące w technologii RFID m.in.: stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt);
• utworzenie „baz danych”, w oparciu o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegających na oznakowaniu teczek akt odpowiednim tagiem RFID, a następnie zakodowaniu oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt.
GRUPA DOCELOWA:
Grupa docelową są wydziały rejestrowe funkcjonujące w strukturach sądów powszechnych (wydziały Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów) oraz pracownicy sądów objętych wsparciem.
BENEFICJENT PROJEKTU:
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Większość zadań została powierzona Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-2/

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Jacek Połomski

Data wytworzenia informacji
09.07.2015 r.