Informacja publiczna

Dodano: 2011-10-14 11:23:47
Zmodyfikowano: 2017-02-28 12:39:45
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 14778
INFORMACJA PUBLICZNA
 
Zasady dostępu do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1764). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
 
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
1)     uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
2)      wglądu do dokumentów urzędowych,
3)     dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 
Sposoby uzyskania informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu realizowane jest poprzez:
1)      ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod adresem serwisu: www.wroclaw.sa.gov.pl,
2)      wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
3)      udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku,
4)      wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu,
5)      udostępnianie na wniosek.
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (np. ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa), a także jeśli nie ma przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego
Niniejszy serwis internetowy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prosimy o złożenie wniosku:
  1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w budynku przy ul. Energetycznej 4 we Wrocławiu, pok. 2, przyziemie,
  2. przesłanie pocztą na adres: Sąd Apelacyjny, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław,
  3. przesłanie faksem pod numer: 71 798 77 14
  4. przesłanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).
UWAGA: Poniższy formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obowiązkowym, ma on jedynie charakter pomocniczego wzoru.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
14.10.2011 r.