Wzory i formularze

Dodano: 2010-12-09 13:25:29
Zmodyfikowano: 2018-02-06 15:02:04
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Mariusz Klimecki
Odsłon: 31378
PISMA KIEROWANE DO SĄDÓW
 
Pisma składane do sądów powinny zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę nadawcy
- dane adresowe nadawcy (przydatny jest także numer telefonu)
- datę pisma,
- określenie sądu i adresata w sądzie (np. wydział, oddział)
- sygnaturę sprawy, jeśli została nadana (zazwyczaj jest ona umieszczana w lewym górnym roku korespondencji wysyłanej z sądu, również na kopercie pod datą),
- podpis nadawcy na oryginale i odpisach (kopiach) pisma,
- zazwyczaj ilość egzemplarzy składanego pisma jest zależna od ilości uczestników postępowania. Pismo wraz z ewentualnymi załącznikami składa się w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowania plus jeden, który pozostaje w aktach sprawy.
Wzory pism procesowych
W dziale Poradnik Interesanta zostały zamieszczone Broszury informacyjno – edukacyjne dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego. Na końcu każdej z nich znajdują się wzory pism procesowych m.in. pozwu, wniosków, prywatnego aktu oskarżenia i środków odwoławczych.
Ponadto w dziale Bezpłatna pomoc prawna zamieściliśmy linki do poszczególnych działów informacyjnych strony internetowej prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, na której m.in. zamieszczone są wzory pism z różnych dziedzin prawa.
Formularze przydatne w rekrutacji pracowników
Ankieta personalna
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Formularze na wolne stanowiska sędziowskie
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Wzór karty zgłoszeniowej
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Oświadczenie o zgodzie na przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną
Formularze dotyczące postępowań sądowych
Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym
Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS
Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego
Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych)
Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych
Formularz dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników
Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Informacja o formularzach stosowanych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty 

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS
·        
Podmiot udostępniający informację
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoba, która wytworzyła informację
Krzysztof Wiśniewski

Data wytworzenia informacji
09.12.2010 r.