Biuro Obsługi Interesantów

Dodano: 2011-01-04 08:39:32
Zmodyfikowano: 2018-06-25 10:35:46
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 39163
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
pok. 2, przyziemie
tel. 71 798 77 99
e-mail:
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie udziela informacji na temat funkcjonowania CWSI i nie ma możliwości przekierowania telefonów do osób pracujących w helpdesku CWSI.
przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30
Do zakresu zadań Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w szczególności należy:
1. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia o terminach i miejscach rozpraw;
2. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych i mediatorów oraz niektórych instytucji pozasądowych;
3. udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
4. udostępnianie formularzy sądowych;
5. udostępnianie wzorów pism sądowych;
6. informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
7. udostępnianie akt sprawy do wglądu stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom, a także innym osobom uprawnionym;
8. udostępnianie akt sprawy, w tym akt sprawy zawierających zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego, stronom, uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym w budynku sądu;
9. przygotowywanie broszur informacyjnych związanych z działalnością sądu;
10. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w sposób określony przepisami zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej i instrukcji kancelaryjnej sądu;
11. prowadzenie rejestracji korespondencji we właściwych urządzeniach biurowych i systemie repertoryjno-biurowym (m.in. SAWA);
12. współpraca z sekretariatami wydziałów odnośnie udzielania informacji z zakresu ich działania;
13. udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu repertoryjno-biurowego bez wglądu do akt.
Regulamin BOI
Wzory pism w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu:
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
04.01.2011 r.