Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


Jesteś tutaj: Start -› Informacje -› Udostępnienie informacji publicznej -› Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


Dodano: 2011-12-28 14:59:26  |  Zmodyfikowano: 2017-02-28 12:45:54
Opublikował: Rafał Bartoszewicz  |  Przez: Mariusz Klimecki

drukuj  |  Poleć znajomemu


Odsłon: 12198


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Zasady dostępu do informacji sektora publicznego w  celu jej ponownego wykorzystywania
Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu następuje za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej lub na wniosek zainteresowanego.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2,
7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:
1. osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w budynku przy ul. Energetycznej 4 we Wrocławiu, pok. 2, przyziemie,
2. pocztą na adres: Sąd Apelacyjny, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław,
3. pocztą elektroniczną na adres mailowy: ,
4. faksem pod numer: 71 798 77 14,
5. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).
 Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 Jeżeli wniosek nie może zostać rozpoznany w terminie 14 dni, Prezes Sądu Apelacyjnego zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie,                    w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia tego wniosku.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
W przypadku informacji sektora publicznego, przekazywanych na wniosek, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania oraz dodatkowe warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, przez podmioty powtórnie je wykorzystujące, z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 
Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu może nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
Sprzeciw od wysokości opłat, odwołanie od decyzji
1. Sprzeciw
Wnioskodawca, który otrzymał od Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oferty albo może w tym czasie zawiadomić Sąd Apelacyjnego we Wrocławiu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.
2. Odwołanie
Od decyzji wydanej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Ministra Sprawiedliwości złożone za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Socha
Data wytworzenia informacji: 28.12.2011 r.


wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem