Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Skargi i wnioski
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Skargi i wnioski

Dodano: 2012-06-20 14:04:18
Zmodyfikowano: 2020-01-20 07:31:53
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 26219
Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w środy od godz. 10:00 do 12:00

ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, pok. 24 (II piętro)

Interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani, po uprzednim złożeniu skargi lub wniosku w Biurze Obsługi Interesantów, a następnie umówieniu się w Sekretariacie Prezesa (pok. 24, tel. 71 798 77 13), przynajmniej 2 dni przed ustalonym dniem przyjęć.
Sposób wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków:

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52)  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz.524).
Skargi i wnioski dotyczące działalności:
-  Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
- Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i sądów okręgowych apelacji wrocławskiej (skarga lub wniosek dotyczy działalności obu tych sądów),
- prezesów sądów okręgowych apelacji wrocławskiej
przyjmuje Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pokój
nr 2 (przyziemie), ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1) na piśmie osobiście lub listownie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ;
3) w formie ustnej do protokołu;
4) faksem na numer 71 798 77 14.
5) poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) - więcej informacji pod adresem: /pl/dokumenty/elektroniczna_skrzynka_podawcza

Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:
1) datę wniesienia skargi lub wniosku;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;
4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek  potwierdza ich przyjęcie.

W uzasadnionych przypadkach w sprawach skarg i wniosków przyjmują sędziowie wizytatorzy, Przewodniczący Wydziałów, Prezes i Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków należących do kompetencji Dyrektora Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o których mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sądu apelacyjnego lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sądu okręgowego jest Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, a skargi dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - Krajowa Rada Sądownictwa.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.
Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Rzecznik, po wstępnym ustaleniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny zawiadamia o tych czynnościach skarżącego.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
20.06.2012 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.