Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Skargi i wnioski
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Skargi i wnioski

Dodano: 2012-06-20 14:04:18
Zmodyfikowano: 2017-12-21 09:21:55
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 20631
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062)  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.  w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz.524).
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz sądów okręgowych i prezesów sądów okręgowych apelacji wrocławskiej przyjmuje:
Biuro Obsługi Interesantów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pokój nr 2 (przyziemie), ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1) na piśmie osobiście lub listownie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ;
3) w formie ustnej do protokołu;
4) faksem na numer 71 798 77 14.
5) poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) - więcej informacji pod adresem: /pl/dokumenty/elektroniczna_skrzynka_podawcza
W uzasadnionych przypadkach w sprawach skarg i wniosków przyjmują sędziowie wizytatorzy, Przewodniczący Wydziałów, Prezes i Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków należących do kompetencji Dyrektora Sądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:
1) datę wniesienia skargi lub wniosku;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;
4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek  potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa wyżej, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
20.06.2012 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.