Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Struktura organizacyjna -› Dyrektor sądu
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Dyrektor sądu

Dodano: 2009-06-12 09:00:59
Zmodyfikowano: 2018-01-26 13:41:37
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 62150
Dyrektor Sądu Apelacyjnego - Artur Moneta 

Adres do korespondencji

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
Dyrektor jest organem sądu w zakresie finansowym i gospodarczym.
Do obowiązków Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należą w szczególności:
1. Nadzór i koordynacja nad Oddziałem Finansowym, Kontroli, Gospodarczym, Inwestycyjnym oraz Audytem Wewnętrznym i Zamówieniami Publicznymi;
2. Zadania i kompetencje dysponenta głównego części budżetu odpowiadającej obszarowi apelacji wrocławskiej, które obejmują:
- przygotowywanie przy współpracy z podległymi mu dysponentami drugiego stopnia projektów planów finansowych oraz planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości, a następnie wykonanie budżetu sądów na obszarze apelacji wrocławskiej, jak również w zakresie realizacji przez sądy mierników założonych do budżetu zadaniowego;
- opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami drugiego stopnia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych sądów okręgowych na obszarze apelacji;
- dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu apelacyjnego;
- sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów niższych stopni oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
- opracowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami drugiego stopnia projektów programów wieloletnich;
- organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, przez podległe sądy, dokonywanie ich okresowych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu;
- podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej sądu apelacyjnego, a w razie potrzeby przekazywanie wykonania tych zadań na podstawie art. 179 § 4 u.s.p.;
3. Zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, które obejmują:
- przygotowywanie projektu planu finansowego Sądu Apelacyjnego, przedstawianie go Ministrowi Sprawiedliwości, a następnie wykonywanie budżetu sądu;
- dysponowanie rachunkiem bieżącym sądu;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych  w sądzie;
- organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych budżetu państwa, w tym programów wieloletnich, w sądach oraz dokonywanie okresowej oceny działalności i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi wyższego stopnia;
- podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej Sądu Apelacyjnego;
4. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową i bhp;
5. Nadzór nad ochroną i bezpieczeństwem budynków Sądu Apelacyjnego;
 
Zastępca Dyrektora Sądu Apelacyjnego - Małgorzata Międła
Sekretariat Zastępcy Dyrektora
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 30, I piętro, tel. 71 798 79 00, 71 798 79 46
faks 71 798 79 02
e-mail:
 
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należą w szczególności:
1. Nadzór na Oddziałem Finansowym, Kontroli i Oddziałem Gospodarczym.
2. Przygotowywanie projektu planu finansowego oraz budżetu zadaniowego Sądu Apelacyjnego.
3. Opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu Sądu Apelacyjnego.
4. Dysponowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem dochodów i wydatków.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Sądu Apelacyjnego.
6. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
7. Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu.
8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
9. Organizowanie właściwego przepływu informacji w Sądzie Apelacyjnym w zakresie realizacji zadań finansowych budżetu państwa, w tym programów wieloletnich.
10. Dokonywanie kwartalnej oceny realizacji planu finansowego w Sądzie Apelacyjnym wraz z wnioskami.
11. Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu.
12. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym sporządzeniem sprawozdawczości finansowej oraz budżetowej.
13. Udział w przygotowywaniu przy współpracy z dysponentami drugiego stopnia projektów planów finansowych oraz planów finansowych z obszaru apelacji.
14. Opracowywanie w porozumieniu w dysponentami drugiego stopnia harmonogramu realizacji budżetów poszczególnych okręgów z obszaru apelacji wrocławskiej.
15. Udział w sprawowaniu nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych dysponentów niższych stopni oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu w tym również budżetu zadaniowego i dyscypliny finansów publicznych.
16. Udział w organizowaniu na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, przez podległe Sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu.
17. Podejmowanie w porozumieniu z Dyrektorem Sądu działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji wrocławskiej.
18. Zastępowanie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w czasie jego nieobecności.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Kręcisz

Data wytworzenia informacji
12.06.2009 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.