Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie

Dodano: 2014-10-14 14:00:20
Zmodyfikowano: 2015-12-28 13:32:57
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 15551
ZARZĄDZENIE  nr 0112-13/15
Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  i  Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) ppkt a) i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) w związku z § 34 ust. 1 pkt 7) i § 35 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 925) zarządza się, co następuje:
§ 1
Zasady bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, określają normy bezpieczeń-stwa i porządku oraz  reguły  zachowania  na terenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 
§ 2
Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o:
1) Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
2) Prezesie Sądu - należy przez to rozumieć Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
3) Dyrektorze Sądu -  należy przez to rozumieć Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
4) służbie ochrony - należy przez to rozumieć pracowników firmy ochrony, z którą Sąd zawarł umowę na świadczenie usług ochrony osób i  mienia w obiektach  Sądu;
5) Policji Sądowej - należy przez to rozumieć funkcjonariuszy Policji Sądowej pełniących służbę w Sądzie;
6) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania określonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Sądu (w szczególności
wydział, oddział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko);
7) Oddziale Gospodarczym - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną do zakresu działania której należy zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.
§ 3
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w budynkach Sądu zapewnia służba ochrony we współ-pracy z funkcjonariuszami Policji Sądowej.
2. Służba ochrony sprawuje całodobową ochronę obiektów i terenu Sądu poprzez ochronę fizyczną, systemy alarmowe oraz monitoring.
3. O wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie służba ochrony niezwłocznie zawiadamia Oddział Gospodarczy.
§ 4
Do zadań służby ochrony w Sądzie należy:
1) ochrona mienia Sądu i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku zagrożenia podejmowa-nie działania mającego zminimalizować szkody i straty;
2) pracownicy służby ochrony pełniąc służbę mogą używać urządzeń technicznych (np. wykry-wacz metalu);
3) weryfikacja ruchu osobowego w Sądzie, poprzez legitymowanie osób wchodzących do Sądu;
4) prowadzenie ewidencji osób odwiedzających pracowników Sądu i wydawanie im identyfikato-ra „Gość Sądu”;
5) podejmowanie interwencji wobec osób nietrzeźwych i zakłócających spokój w Sądzie;
6) podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w Sądzie (np. włamanie, pożar, zalanie, alarm bombowy itp.).
§ 5
Osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony poprzez:
1) okazanie dokumentu ze zdjęciem na żądanie pracownika służby ochrony lub funkcjonariusza Policji Sądowej;
2) przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub poddanie się sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
§ 6
1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca w Sądzie, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, służba ochrony ma obowiązek wezwać Policję
w celu przeprowadzenia stosownego badania potwierdzającego ten fakt.
2. W przypadku, gdy osoba wezwana przez Sąd jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem
alkoholu lub innego środka odurzającego, nie wyraża zgody na stosowne badanie, wówczas funkcjonariusz Policji zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do właściwej komórki organizacyjnej.
3. Sędzia prowadzący sprawę, na którą osoba, o której mowa w pkt 2, została wezwana, podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec tej osoby.
§ 7
1. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu broni palnej i amunicji (nie dotyczy to funkcjonariuszy Policji w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia osób przebywających
w Sądzie.
2. Przedmioty i bagaż mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób w Sądzie, służba ochrony ma obowiązek przechować w odpowiednio wyznaczonym do tego celu miejscu na czas pobytu posiadacza rzeczy w Sądzie.
§ 8
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku zabrania się pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru na terenie Sądu.
2. Do bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie wolno zbliżać się,
a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony.
3. Służba ochrony podejmuje czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa zgodnie
z § 4 pkt. 6 i niezwłocznie zawiadamia o takiej sytuacji Oddział Gospodarczy.
4. Bagaże lub inne przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnioną służbę ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników.
§ 9
1. Dziennikarze, fotoreporterzy, ekipy telewizyjne wchodzący do Sądu, obowiązani są do okaza-nia „legitymacji prasowej" i poddania się kontroli określonej w § 5.
2. Obecność osób, o których mowa w ust. 1 na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.
3. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw, mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służbę ochrony lub Policję Sądową.
 
§ 10
Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o „podwyższonym stopniu ryzyka” lub
o wyłączonej jawności, mogą zostać wyznaczone strefy, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane z toczącym się procesem oraz służba ochrony i Policja Sądowa.
§ 11
1. Firmy usługowe przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć kierownikowi komórki organizacyjnej zlecającej prace imienny wykaz pracowników, którzy będą wykonywać prace na terenie Sądu, co najmniej 4 dni przed terminem przystąpienia do prac.
2. Kierownik komórki organizacyjnej zlecającej prace przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1 do Oddziału Gospodarczego, co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac.
3. Oddział Gospodarczy przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, służbie ochrony wraz
z identyfikatorami zawierającymi dane osobowe umożliwiające identyfikację firmy i pracownika.
§ 12
1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych w Sądzie.
2. Zorganizowane grupy osób, mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu.
3. Oddział Gospodarczy informuje służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób
w Sądzie.
§ 13
1. Handel obnośny i akwizycja w Sądzie jest zakazana.
2. Służba ochrony jest zobowiązana do przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji poprzez poinformowanie zauważonych osób o zakazie.
§ 14
Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzysta osoba niewidoma.
§ 15
Na terenie Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

§ 16
Na terenie Sądu należy zachować ciszę i powagę, w tym przez odpowiedni strój.
§ 17
Osoby odwiedzające Sąd, mają możliwość pozostawienia okryć wierzchnich i bagażu w szatni znajdującej się przy pomieszczeniu służby ochrony.
§ 18
1. Osoby wchodzące do Sądu mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony lub Policji Sądowej, pod rygorem usunięcia z Sądu. 
2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego Zarządzenia, służba ochrony lub Policja Sądowa mają obowiązek, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować odpo-wiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad w Sądzie.
§ 19
1. Prezes Sądu jest administratorem danych osobowych, które uzyskiwane są na podstawie
ewidencji osób odwiedzających Sąd oraz systemu monitoringu.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
3. Dane osobowe są chronione przez administratora danych osobowych i udostępnione mogą być tylko na wniosek właściwych organów państwa.
4. Dane osobowe udostępnione mogą być wyłącznie za pisemną zgodą Prezesa Sądu jako administratora danych osobowych.
§ 20
Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Kierownik Oddziału Gospodarczego.
§ 21
1. Traci moc Zarządzenie Nr 0111-37/14 Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia      8 października 2014 r. w sprawie Zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie 23 grudnia 2015 r. i podlega:
1) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
2) publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Roman Purgał

Data wytworzenia informacji
14.10.2014 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.