Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› RODO -› Klauzule informacyjne
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Klauzule informacyjne

Dodano: 2018-06-15 15:01:30
Zmodyfikowano: 2019-05-02 13:22:08
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 8614
Na podstawie art. 175 dd ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.; dalej: PUSP) Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wykonuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy okręgowe z obszaru apelacji wrocławskiej zgodnie z art. 175da PUSP i art. 175db PUSP (tj. dane osobowe przetwarzane w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej), zaś prezesi sądów okręgowych sprawują taki nadzór nad przetwarzaniem ww. danych przez sądy rejonowe z obszaru ich okręgu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r.
poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
(z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław) oraz Minister Sprawiedliwości
(z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa), w zakresie realizowanych zadań.
2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław)  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań
z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (z siedzibą przy
ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy
Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań.
3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (z siedzibą przy ul. Energetycznej 4,
53-330 Wrocław).
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: .
5. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
2) procesu rekrutacyjnego,
3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
4) realizacji umów cywilnoprawnych,
5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
6) prowadzenia sprawozdawczości,
7) prowadzenia działalności finansowej,
8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
9) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
11) realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
12) przeprowadzania kontroli i audytów,
13) realizacji szkoleń,
14) realizacji praktyk i staży,
15) realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,
16) udostępniania informacji publicznej,
17) udzielania informacji uprawnionym osobom,
18) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
19) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
20) zakwaterowania osób w pokojach gościnnych.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.
7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo
to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
2) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
3) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone
na podstawie odrębnych przepisów,
4) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości
(tj. Krajowej Rady Sądownictwa właściwej dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dane kontaktowe dostępne na stronie: http://www.krs.pl/pl/) w przypadku,
gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające
z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń
lub ochrony przed nimi.
Pozostałe informacje dostępne są w klauzulach informacyjnych poniżej.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Sandecka

Data wytworzenia informacji
24.05.2018 r
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.