home
orga
prog
miej
kont

Od kilku lat w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowanych jest wiele projektów informatycznych, które skierowane są do sędziów, urzędników sądowych i obywateli. Jednym z nich jest Elektroniczne Biuro Podawcze. Projekt ten wpisuje się w postulaty przyświecające działaniom podejmowanym w ramach informatyzacji sądownictwa, w tym fundamentalną zasadę szybkości postępowania. Projekt ten może znacząco wpłynąć na poprawę sprawności i efektywności postępowań sądowych, m.in. przez zmniejszenie ilości korespondencji przesyłanej tradycyjną drogą pocztową.
Konferencja pt. „Elektroniczne Biuro Podawcze” będzie szansą na rozpropagowanie wśród przedstawicieli nauki i praktyki nowego rozwiązania, zapewniającego obywatelom dwukierunkową, elektroniczną komunikację z sądami.
Ponadto w trakcie spotkania zostaną zaprezentowane również dotychczasowe osiągnięcia w zakresie informatyzacji postępowania cywilnego, w szczególności: elektroniczne postępowanie upominawcze oraz informatyzacja postępowań rejestrowych.
W konferencji wezmą udział zarówno praktycy, jak i naukowcy oraz przedstawiciele resortu sprawiedliwości, a patronat nad niniejszym Wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości dr Borys Budka.