home
eprok
poig
orga
prog
miej
kont

Mamy przyjemność poinformować Państwa o Międzynarodowej Konferencji Naukowej Elektroniczny protokół - szansą na transparentny i szybki proces, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 maja 2015 r.
Organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych”, Konferencja finansowana jest ze środków europejskich, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.
Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane prace zrealizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i sądy powszechne w celu wprowadzenia nowej formy protokołowania rozpraw sądowych, zwanej protokołem elektronicznym.
Protokół elektroniczny, czyli zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia został wprowadzony Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r.
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 679, wchodzi w życie dnia 9 listopada 2014 r.) protokół elektroniczny wprowadzono również w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Wszystkie sądy okręgowe oraz apelacyjne w Polsce zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie do nagrywania. Obecnie trwa wyposażanie sądów rejonowych w niezbędną infrastrukturę do rejestracji rozpraw. Zakończenie wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw planuje się na grudzień 2017 roku.
Wprowadzenie protokołu elektronicznego przyczyniło się do skrócenia czasu trwania posiedzeń sądowych (brak konieczności przerywania wypowiedzi uczestników postępowania aby je podyktować do protokołu pisemnego sporządzanego przez protokolanta), a w konsekwencji całych postępowań w danej sprawie. Ponadto dokładnie odzwierciedlony został przebieg rozprawy – w tym nie tylko pełne wypowiedzi, ale także reakcje uczestników stron i ich emocje - co znacznie zmniejszyło ilość wniosków o sprostowanie protokołu, czyli zarzutów dotyczących niezgodności treści protokołu z rzeczywiście wypowiadanymi kwestiami, np. przez świadka.
W Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej w Warszawie wezmą udział zarówno praktycy, jak i naukowcy oraz przedstawiciele resortów sprawiedliwości, głównie państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wszystkie sądy okręgowe oraz apelacyjne w Polsce zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie do nagrywania. Obecnie trwa wyposażanie sądów rejonowych w niezbędną infrastrukturę do rejestracji rozpraw. Zakończenie wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji rozpraw planuje się na grudzień 2017 roku.
28 maja 2015 r. odbędzie się symulowana rozprawa sądowa z wykorzystaniem protokołu elektronicznego oraz pokazem wideokonferencji zgodnie z modelem obecnie wykorzystywanym w sądowym postępowaniu cywilnym w Polsce. Następnie zostaną zaprezentowane rozwiązania prawne i techniczne stosowane w Polsce w tym zakresie.
29 maja 2015 r przedstawiciele poszczególnych państw przedstawią rozwiązania prawne i techniczne służące do rejestracji rozpraw sądowych w ich krajach.